„BECIKOWE”
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
• wysokość: 1 000 zł netto na jedno dziecko
• świadczenie wolne od podatku dochodowego
• uprawnieni: kryterium dochodowe: ≤ 1922 zł netto na osobę w rodzinie (od dochodów za poprzedzający rok podatkowy)
• termin złożenia wniosku: do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (uwaga: wnioski złożone po terminie nie są rozpatrywane)
• wypłata: do końca miesiąca przy złożeniu dokumentów do 10 dnia miesiąca

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
• świadczenie przyznawane przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia jednego dziecka
• wysokość: 1 000 zł netto/miesiąc
• świadczenie wolne od podatku dochodowego
• uprawnieni: osoby niepobierające zasiłku macierzyńskiego ani uposażenia macierzyńskiego
• brak kryterium dochodowego
• termin złożenia wniosku: 3 miesiące od urodzenia dziecka (w przypadku wniosków złożonych po terminie prawo do świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek)

ZASIŁEK RODZINNY
• świadczenie przyznawane do 18 roku życia lub 21 roku życia (dziecko uczące się) lub 24 roku życia (dziecko uczące się, z orzeczeniem
o niepełnosprawności)
• wysokość: 95 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5. roku życia (później wzrasta)
• uprawnieni: rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka, osoba ucząca się
• kryterium dochodowe: ≤ 674 zł na osobę (lub dochód osoby uczącej się)

Dodatki do zasiłku rodzinnego (przysługują tylko jeśli przyznano zasiłek rodzinny):
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 1 000 zł jednorazowo na każde urodzone dziecko (czyli 2 000 zł w przypadku bliźniąt itd.)
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400 zł miesięcznie przez 24 miesiące kalendarzowe w przypadku jednego dziecka
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci; warunek: brak świadczenia alimentacyjnego
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 195 zł miesięczne na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

Szczegóły, wnioski, dokumenty:
www. mops.wroclaw.pl → Formy pomocy → Świadczenia rodzinne

Opening Hours

Monday

7.30 – 15.00

Tuesday

7.30 – 15.00

Wednesday

7.30 – 15.00

Thursday

7.30 – 16.00

Friday

7.30 – 15.00

Saturday

-

Sunday

-

Address

Our Address:

Dział Świadczeń MOPS, ul. Namysłowska 8 BOK parter

GPS:

51.126556, 17.0456219